Sr. M. Victoria Braganza

Sr. M. Victoria Braganza

 

Sr. Mary Celine

Sr. Mary Celine

 

 

Sr. Mary Sunita Saveriappan

Sr. Mary Sunita Saveriappan

 

Sr. Mary Arputham

Sr. Mary Arputham

 

 

Sr. Mary Magdalene

Sr. Juliana D’Souza

Sr. Juliana D’Souza

 

Sr. Lily  Mascarenhas
Sr. M. Thankamma

Sr. M. Thankamma

 

Sr. Mary Magdalene

Sr. Mangala Mary

Sr. Jansi Jai

Sr. Sagayamary Raju

Sr. Anto Sallagundala

Sr. Anto Sallagundala

 

 Sr. Mary Albisia Roseline

Sr. Mary Albisia Roseline

 

Sr. Flossy Sequeira

Sr. Flossy Sequeira

Sr. Swantanthira Mary

Sr. Swantanthira Mary

Sr. Litty George

Sr. Litty George

Sr. Anto A.

Sr. Anita Veera Pinto

Sr. Anita Veera Pinto

Sr. Lalitha Minj

Sr. Lalitha Minj

Sr. Regina Jothi Mani

Sr. Innaci Adaikalam
Sr. Jerlin

Sr. Jerlin

Sr. Veena Vas

Sr. Veena Vas

Sr. Lovina

Sr. Lovina

Sr. Neema

Sr. Beatrice